Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631


 

Số:        /TB - SINTEC                                                                             TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2017

                                                                                THÔNG BÁO

                                                                 V/v nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

     Kính gửi: Toàn thể CBCNV

-       Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành;

-       Căn cứ Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể;

-       Xét theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty của CBCNV.

Nay Tổng Giám đốc thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01/05 năm 2017 như sau:

I.      THỜI GIAN NGHỈ:

-          Toàn Công ty được  nghỉ Lễ 03 ngày: từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017.

      (Ngày 30/4 nhằm ngày chủ nhật nên được nghỉ bù 01 ngày thứ ba – 02/5/2017)

II.    CÔNG TÁC TRỰC BẢO VỆ:

1.    Kế hoạch trực bảo vệ và báo cáo:

-       Trưởng các Phòng/Ban lập kế hoạch trực bảo vệ (những vị trí thuê bảo vệ chuyên nghiệp do bảo vệ chuyên nghiệp chịu trách nhiệm), bố trí, phân công, kiểm tra công tác trực bảo vệ trong ngày nghỉ tại Văn phòng Công ty và công trường để đảm bảo an ninh, an toàn về người và tài sản.

-       Danh sách trực bảo vệ: Trưởng P/Ban gửi về P. KH-NS trước ngày 25/4/2017.

-       Báo cáo trực bảo vệ gửi về P. NS sau ngày nghỉ Lễ tối đa 01 ngày.

2.    Quyền lợi:

Mỗi ca trực (8 giờ) đối với CB – NV tính như một ngày công đi làm cộng với phụ cấp thêm giờ tương ứng với 200% tiền lương chính (không áp dụng đối với CBNV đang công tác tại các công trình áp dụng hệ số khoán).

Yêu cầu Trưởng các phòng ban và toàn thể Cán bộ Công nhân viên thực hiện nghiêm túc Thông báo này.


Nơi nhận                                                                                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

-       Như trên;                                                                                                                                                                  (Đã ký)

-      LưuVT. 

                                                                                                                                                                               Huỳnh Hữu Lộc