Chào mừng Quý khách đến website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn
08 3510 4631

THÔNG BÁO

V/v đăng ký mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn 

Kính gửi: Quý cổ đông 

-         Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn (SINTEC) vào ngày 15/04/2016.

-         Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn ngày 20/01/2017 về việc phát hành 767.403 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

      Nay HĐQT SINTEC trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông SINTEC Quy chế phân bổ cổ phiếu và danh sách cổ đông được quyền mua như sau:

I.  Phương án phân bổ cổ phiếu

-         Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày 20/01/2017

-         Tiêu chí phân bổ: Cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu tương ứng với tỉ lệ % quyền được mua, được áp dụng theo tiêu thức phân bổ sau:

            Quyền được mua = (SL cổ phiếu cổ đông đang sở hữu x SL cổ phiếu phát hành)/ Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty

-         Đính kèm theo danh sách được phân bổ

-         Thời gian dự kiến phát hành: trong tháng 02/2017

-         Ghi chú: Trong trường hợp không phát hành hết lượng cổ phiếu trong đợt này, số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết sẽ chuyển sang phát hành đợt 2 dành cho các cổ đông đã đăng ký đủ số lượng được quyền mua đợt 1 và nộp tiền đầy đủ.

II.  Số lượng và giá phát hành

-         Số lượng phát hành: 767.403 cổ phiếu

-         Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần 

III.   Các Quy định khác

Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông được phân bổ trong đợt 1 là số cổ phiếu cổ đông được quyền mua (theo bảng phân bổ đính kèm). Tuy nhiên, cổ đông có quyền đăng ký mua tự do tùy theo Khả năng tài chính của mỗi cá nhân, cổ đông được quyền đăng ký thấp hơn, bằng hoặc cao hơn số cổ phiếu dự kiến phân bổ. Trong trường hợp có cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết số cổ phiếu mà mình được quyền mua, thì số cổ phiếu không mua hoặc không mua hết sẽ được tập hợp và phân bổ cho những cổ đông đã đăng ký nhiều hơn số cổ phiếu mà cổ đông đó được phân bổ. Phương thức phân bổ cổ phiếu đợt 2 cũng tương tự như phương thức phân bổ của đợt 1.

IV.   Thực hiện

-         Thời gian đăng ký kể từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 28/02/2017.

-         Quý cổ đông lập phiếu đăng ký gửi về Phòng Tài chính Kế toán trong thời gian quy định.

-         Quý cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu vào Tài khoản như sau:

    ·      Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Sài Gòn

    ·      Số Tài khoản: 135.10000.420.761

    ·      Ngân hàng: BIDV chi nhánh Gia Định

-         Thời gian nộp tiền: Kể từ ngày nộp phiếu đăng ký mua cổ phiếu cho đến hết ngày 15/03/2017.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên;                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                          Đã ký  

                                                                                                                                                                           Đặng Công Ngôn